udom

รายละเอียดคุณลักษณะ Metafil CX

     1. คุณสมบัติทั่วไป
        ใช้สำหรับอุดฟัน
     2. คุณสมบัติเฉพาะ
        ใช้ในงานอุดฟัน มีลักษณะเป็นเนื้อครีม สีสวนแข็งแรงและมีโทนสีเป็นโทนสีเอเชียและเรียบเนียน
     3. มีปลายหัวทริปสำหรับเปลี่ยนให้
     4. เอกสารคู่มือการใช้งานและข้อแนะนำในการใช้งานภาษาอังกฤษ   
     5. มีใบรับรองตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
     6. มีใบรับรองผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
     7. ผลิตภัณฑ์ : SUN MEDICAL CO.LTD. ประเทศญี่ปุ่น

        LineOA: @udommed
        Facebook: udommedical equipment thailand
        โทร: 02-320-1234 , 085-344-3444