udom

รายละเอียดคุณลักษณะ Metafil CX

1. คุณสมบัติทั่วไป
     ใช้สำหรับอุดฟัน
2. คุณสมบัติเฉพาะ
     ใช้สำหรับอุดฟัน มีลักษณะเป็นของเหลวซึ่งสามารถไหลและ flo เข้าบริเวณซอกฟันร่องฟันได้ดี
3. มีปลายหัวทริปสำหรับเปลี่ยนให้ 5 อัน
  3.1 เอกสารคู่มือการใช้งานและข้อแนะนำในการใช้งานภาษาอังกฤษ
4. มีใบรับรองตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
5. มีใบรับรองผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
6. ผลิตภัณฑ์ : SUN MEDICAL CO.LTD. ประเทศญี่ปุ่น