นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้งาน

ประกาศ บริษัท อุดมเมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Policy)

วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

บริษัท อุดมเมดิคอลอิควิปเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการรักษา มาตรฐานความรับผิดชอบที่องค์กรมีต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ การเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่การเก็บรวบรวม การนำข้อมูล เพื่อประมวลผล การเปิดเผยการจัดการข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง กับกฎหมาย และใช้งานเท่าที่เจ้าของข้อมูลยินยอมเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

ความหมายและนิยาม

 1. บริษัทฯ หมายถึง บริษัท อุดมเมดิคอลอิควิปเม้นท์ จำกัด
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า ทางตรง หรือ ทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า กรรมการ หรือผู้ติดต่องาน รายบุคคล, ที่อยู่ของนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์, นามบัตร, เลขที่บัตรประชาชน และข้อมูลของบัตรประชาชน รวมถึงภาพถ่ายที่ระบุตัวตน  และเจ้าของได้ เป็นต้น
 3. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งหน้าที่ระดับผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เก็บรักษา ประมวลผล ใช้ควบคุม และตรวจสอบข้อมูล ส่วนบุคคลที่ใช้ในการวิเคราะห์ รายงาน และ/หรือ สรุป เพื่อใช้ในกิจการของ บริษัทฯ โดยสุจริต
 4. คณะทำงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้ความรู้ขับเคลื่อนนโยบาย และกำกับดูแลนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติตามนโยบายฯ

 1. บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงาน และของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
 2. บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นการบริหารงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนด และจะขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
 3. บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การขอการใช้ การเก็บรักษา และแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลรับทราบ และให้การยินยอมตั้งแต่แรก
 4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการใช้การประมวลผลการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม ปกปิดเป็น ความลับ
 5. บริษัทฯ จัดให้มีผู้ควบคุมข้อมูลคณะทำงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการมอบหมายในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ไม่ นำไปใช้เกินกว่าการยินยอม และไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ กับเจ้าของข้อมูล
 6. ข้อมูลที่มีการควบคุมเฉพาะ เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา การเจ็บป่วยประวัติอาชญากรรม หากจำเป็นต้องใช้เพื่อกิจธุระใด บริษัทฯ จะขอความ ยินยอมจากเจ้าของมูลโดยชัดแจ้งเป็นความลับและใช้อย่างระมัดระวัง
 7. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึงตรวจสอบถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้
 8. เจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติต่างด้าว บริษัทฯจะเก็บ รักษา และใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลของคนไทย
 9. เมื่อใดที่บริษัทฯ จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศบริษัทฯ จะปฏิบัติ ตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
 10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บ รักษาไว้ บริษัทฯ จะรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผยเข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลายข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับ อนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล
 11. ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุดจะดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้นโยบายนี้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป บริษัทฯ ขอให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบายนี้ และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

นาย ชนินทร บูลภักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร